Franchisové příručky a manuály

Franchisovým manuálům je věnována velká pozornost zejména při vývoji  každého franchisového systému. Je to centrální téma, protože franchisové příručky dokumentují rozsah a kvalitu nového franchisového konceptu. Franchisové manuály jako zdokumentované know-how franchisora mají velký význam při realizace franchisové spolupráce mezi franchisorem a franchisantem. Toto know-how je zachyceno většinou v písemné (tiskové) podobě a současně i v elektronické na intranetu franchisora. Zejména pak formou elektronických příruček a manuálů.

Franchisové manuály – příručky mají následující význam:

1. Optimalizace a regenerace franchisového konceptu

Proces zdokonalování franchisového systému v podstatě nikdy nekončí. Permanentní optimalizace franchisového konceptu je možná jen tehdy, když jsou jednotlivá části – elementy tohoto konceptu řádně zdokumentovány. Písemná dokumentace je nezbytným předpokladem pro další rozvoj každé franchisy a pro její pozdější regeneraci.

2. Zvýšení důvěryhodnosti franchisového systému

Franchisové manuály popisují i situaci na trhu v daném oboru podnikání, v detailu zachycují franchisové podniky daného konceptu a jejich typy.  Uvádí dále  konkurenční výhody systému, franchisové nástroje řízení a kontroly, služby franchisora, ale i franchisantů vůči cílovým skupinám zákazníků a současně „pravidla hry“  pro vzájemnou spolupráci všech partnerů daného franchisovéhó systému. Dobře koncipované a uspořádáné franchisové manuály jako zdokumentované know-how franchisora v odpovídajícím grafickém provedení zvyšují hodnotu a důvěryhodnost každého franchisového systému.

3. Franchisové manuály upřesňují a doplňují franchisovou smlouvu

Franchisový systém znamená rozsáhlé propojení mezi franchisorem a franchisanty, a to ve všech funkcích daného franchisového podniku. Franchisová smlouva jako nejdůležitější smluvní dokument mezi poskytovatelem a příjemcem franchisy zachycuje předmět jejich smluvního vztahu, práva a povinnosti a další smluvní náležitosti. V mnoha směrech se však v této smlouvě odkazuje na franchisové manuály, které franchisovou smlouvu prohlubují , upřesňují a doplňují.

4. Aktualizace konceptu na nové tržní podmínky

Podmínky pro obchodní a ekonomický úspěch se na trhu permanentně mění. Franchisový poskytovatel je proto přinucen neustále prověřovat, vyhodnocovat a přizpůsobovat svůj franchisový koncept novým podmínkám. Tento proces – aktualizace franchisového konceptu –  se odráží především v jeho písemné dokumentaci, tj. v manuálech.

5. Přenos know-how a návod na použití systému

K podstatným náležitostem franchisového systému patří i přenos know-how – nabízeného produktu – z franchisora na franchisanta. Zejména na počátku spolupráce mezi franchisovými partnery se prochází obsah franchisových příruček bod po bodu a tyto manuály jsou chápány jako „návod na použití“ franchisového systému. Avšak i později – při realizaci konceptu a při další spolupráci – jsou považovány franchisové manuály za zdroj informací o franchisovém systému.

 

Ing. Aleš Tulpa

jednatel a spolumajitel společnosti AVEX systems

Ing. Tulpa je absolventem VŠE v Praze, fakulty obchodní. Od r. 1984 po odchodu do Německa působil ve vrcholovém managementu několika mezinárodních společností, např. jako generální ředitel OBI, Německo nebo QUELLE, Německo. Od roku 2004 má vlastní poradenskou společnost AVEX systems především pro oblast franchisového podnikání. Od roku 2001 je členem ČAF a více než 15 let členem mezinárodní organizace Franchise Pool International (FPI), která působí v cca. 50 zemích světa. Za mimořádný přínos a úspěchy v oblasti franchisového podnikání je zapsán do knihy úspěšných odborníků nazvané OXFORD ENCYCLOPEDIA osobností České a Slovenské republiky.

Více informací Podrobné profesní CV ke stažení

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Beru na vědomí