Často kladené otázky – FAQ

Evropský kodex etiky franchisingu definuje franchising jako odbytový systém, jehož prostřednictvím je na trh uváděno zboží, služby nebo technologie. Opírá se o úzkou a nepřetržitou spolupráci právně a finančně samostatných a nezávislých podnikatelů – franchisora (poskytovatele franchisy) a jeho franchisantů (příjemce franchisy). Franchisor poskytuje franchisantům právo a současně jim ukládá povinnost provozovat obchod (franchisový koncept) podle jeho osvědčeného konceptu a know-how.

Fanchising v našem Franchisovém slovníku

V praxi to funguje tak, že franchisor nabízí franchisantům podnikatelský koncept „na klíč“ a „balík“ služeb pro úspěšné vybudování a řízení franchisových podniků. Každý z nich dělá to, co nejlépe umí. Franchising je tedy „partnership for profit“ – partnerství přinášející úspěch pro obě strany. Základní myšlenkou franchisingu je jednou vytvořený podnikatelský koncept vícekrát prodat. Tím je v podstatě každý franchisový systém předurčen pro další expanzi – na národní nebo i mezinárodní úrovni.

Fanchising v našem Franchisovém slovníku

 • Master franchisant a franchisanti získají know-how a zkušenosti franchisora
 • Možnost, ihned vstoupit do hotového a osvědčeného podnikatelského systému
 • Výhody z příslušnosti k etablované značce a její pozice na trhu, které kromě jiného přináší i lepší vyjednávací pozici směrem k finančním institucím, novým zájemcům o individuální franchisu, apod.
 • Pravidelné poradenství a péče prostřednictvím systémové centrály franchisora a nebo master franchisanta
 • Možnost zachování podnikatelské svobody při nižším podnikatelském riziku
 • Vysoká pravděpodobnost úspěchu v podnikání
 • Výhody ze silné pozice sítě ve vztahu k výrobcům a dodavatelům zboží a služeb.
 • Zamezení typických počátečních chyb vlastního podnikání, které stojí čas a peníze
 • Výměna zkušeností s partnery ve franchisovém systému a celá řada dalších výhod.

Zájemce o franchising, který zatím neví, v jaké oblasti by chtěl podnikat nebo které franchisové systémy mají zájem o vstup na český a slovenský trh, se může informovat zdarma u společnosti AVEX systems (www.avexsystems.cz), u mezinárodně působících franchisových poradců, kteří jsou většinou součástí nadnárodních poradenských organizací – například Franchise Pool International  a  nebo získat informace prostřednictvím internetových franchisových portálů. Inspiraci může přinést i návštěva prezentací franchisových systémů na Master franchisové konferenci v Praze pořádané společností AVEX systems (www.masterkonference.cz), a nebo návštěva mezinárodních franchisových veletrhů, které se v důsledku koronakrize a pandemie způsobené Covidem 19 pořádají i online.

Mezinárodní franchisoví poradci hrají významnou roli při vyhledávání vhodného franchisového systému. Mají bohaté praktické zkušenosti s franchisovým podnikáním, kontakty a informace o expanzi franchisových systémů do různých zemí světa, včetně České a Slovenské republiky. Umí vybrat vhodný franchisový systém zájemci „na míru“, vytvoří kontakt se zahraničním franchisorem, připraví zájemce na jednání s ním, vysvětlí mu vše, co souvisí s franchisovým podnikáním, představí zahraniční systém, sjedná termíny pro první setkání a poskytne další informace a služby.

Významnou roli může sehrát dobrý poradce i při uzavírání master-franchisové smlouvy, zejména pokud pracoval sám jako manažer mezinárodně činného franchisového systému a může uplatnit své praktické zkušenosti a rady, které zájemci o master-franchisu poskytne. 

Po podpisu master-franchisové smlouvy začíná velmi důležitá etapa spolupráce – přizpůsobení nového franchisového systému lokálním - tj. český a slovenským -  podmínkám, vybudování franchisové centrály se všemi službami pro budoucí franchisanty, vyhledání a zaškolení kvalitního managementu, zpracování/přizpůsobení franchisových příruček (zdokumentované know-how franchisora) pro lokální trh, vypracování marketingové strategie a další úkoly. Mezinárodní franchisový poradce může nabídnout novému master-franchisantovi coaching po dobu 3-6 měsíců a pomoci mu tak úspěšně tyto úkoly zvládnout.

Franchisová forma podnikání se zejména uplatňuje v oblasti malého a středního podnikání. Lze ji využít jak pro osoby fyzické, tak právnické. Ze zkušeností, praxe a různých analýz je známo, že nejvíce se franchising uplatňuje ve službách, zejména v gastronomii a v obchodě. Pro expanzi na nové, především zahraniční trhy jsou nejvíce používané metody tzv. master-franchisingu a nebo založení  vlastních franchisových centrál, které pak řídí rozvoj systému v dané zemi nebo lokalitě.

Jedná se o nejčastěji používanou formu expanze franchisových systémů v poslední době na zahraniční trhy. Podstata spolupráce spočívá v tom, že zahraniční master - franchisor uzavře s lokálním master - franchisantem tzv. master-franchisovou smlouvu a poskytne mu právo uzavírat franchisové smlouvy (většinou na území jiného státu nebo v dohodnutém regionu) s dalšími franchisanty. Jedná se o vyzrálou formu mezinárodní franchisové kooperace, při které se využívá silných stránek mezinárodního franchisového systému a detailních znalostí, specifik a odlišností lokálního trhu ze strany příjemce master-franchisy. Master-franchisant získává pozici franchisora v dané zemi nebo regionu a kompletní know-how svého zahraničního partnera. Master-franchisant přináší do této spolupráce především znalosti lokálního trhu, potenciálních zákazníků, jejich zvyklostí, odlišností trhu, potřebný kapitál a svou vlastní práci.

Vytvoření kvalitního profilu pro master-franchisanta, jeho výběr, zaškolení a trvalý training jsou důležitou součástí této strategie expanze, stejně jako kontrola hlavních standardů a atributů franchisového systému. Z hlediska master-franchisora se jedná o relativně minimální kapitálovou investici, ba naopak ekonomicky zhodnocuje dosavadní vývoj svého franchisového systému. Vedle řady výhod jsou však při této formě spolupráce i určitá rizika – například při rozchodu si master-franchisant odnáší kompletní know-how a může tak vytvořit na trhu konkurenci. Proto je velmi důležité uzavřít kvalitní a dobře zpracovanou, praxí prověřenou master-franchisovou smlouvu a vytvářet podmínky pro trvale dobrou spolupráci obou partnerů.

Protože je v tomto případě master-franchisový partner nejdůležitějším faktorem úspěchu, je vždy věnována ze strany master-franchisora velká pozornost vytvoření profilu budoucího master-franchisanta, jakož i procesu vyhledávání, analýzy různých nabídek a volbě tohoto partnera. Každý pozdější problém nebo dokonce ukončení spolupráce může být velmi nákladná záležitost a poškozuje image a postavení na trhu každého franchisora.

Od lokálního master-franchisanta se očekává, že podle přesných pokynů a know-how poskytovatele master-franchisy vybuduje v souladu s master-franchisovou smlouvou, bude provozovat a dále rozvíjet  franchisový systém na daném trhu. Současně se předpokládá určitá dynamika expanze a vybudování sítě dle dohodnutého plánu a harmonogramu. Master-franchisant má rovněž za povinnost vybudovat vlastní franchisovou systémovou centrálu pro poskytování všech potřebných služeb pro franchisanty ve smluvním teritoriu.

Vztah mezi master-franchisorem a master-franchisantem a jejich spolupráci řeší master-franchisová smlouva.  Tato smlouva je obdobou franchisové smlouvy, co do náležitostí a struktury. Navíc obsahuje například oprávnění master-franchisanta poskytovat dále ve smlouvě vymezeném území licence dalším franchisantům. Master-franchisant získá tedy touto smlouvou oprávnění vybudovat a řídit franchisový koncept na daném trhu a současně povinnosti, které má vůči všem franchisantům obvykle zahraniční franchisor.  Kromě toho je master-franchisant velmi často oprávněn, a nebo dokonce někdy i smluvně povinen, využívat franchisový koncept k vlastnímu franchisovému podnikání minimálně v počtu jednoho tzv. pilotního projektu v dohodnutém smluvním teritoriu.

Každý franchisor má zpracován tzv. profil budoucích master franchisantů pro cílové země plánované expanze.

Master franchisant musí především zvládnout úkoly manažerského a organizačního charakteru, proto jsou výhodou jeho zkušenosti z řídící práce a podnikatelských aktivit. Master franchisant nejprve vyhledává a následně odborně vede skupinu samostatných podnikatelů – franchisantů. 
Odborné znalosti v dané branži jsou sice výhodou, nejsou ale nezbytně nutné, neboť jsou většinou zajištěny ze strany franchisora formou přenosu know-how, důkladným zaškolením a dalšími způsoby. 

Důležité jsou také finanční možnosti. Master licence vyžaduje většinou dostačující kapitál, který je vyšší než u klasické formy franchisy. Pokud je ale kvalitně zpracován plán rozvoje daného systému na trhu, který slibuje zajímavou návratnost investic a reálný plán expanze, lze určitě najít i možnosti financování z externích (cizích) zdrojů pro případ, že vlastní investiční prostředky nedostačují. 

Předpokladem, i když ne bezpodmínečnou nutností, je znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Většinou stačí znalost angličtiny, která je komunikativním jazykem u většiny zahraničních systémů. 

Franchising nabízí mnoho výhod, především pro malé a středně velké podnikatele, bezpečnější podnikání a relativně vysokou rentabilitu vloženého kapitálu. Mnoho tzv. nezávislých podnikatelů bude mít na českém i slovenské trhu stále těžší a těžší pozici a podmínky, jak se prosadit proti své konkurenci a udržet zájem zákazníků o jejich zboží nebo služby. Jako franchisant silného řetězce zůstává podnikatel právně a finančně samostatným a má přitom možnost využívat veškerých výhod, jaké mají jen velké a většinou nadnárodní společnosti. Proto zájem o franchising každoročně na českém trhu stoupá, což dokazují i statistiky a rostoucí počet franchisových systémů na trhu.

Financování franchisového podnikání je zcela určitě velkým a klíčovým problémem, stejně jako u každého jiného podnikání, zejména u malých a středně velkých podnikatelů, a to nejen v České republice.

Nejlepším řešením je samozřejmě financování z vlastních zdrojů, zejména na počátku rozvoje franchisového podniku. Z praxe je však známo, že vlastní zdroje jsou většinou nedostačující, omezené a proto je nutné získat pro toto podnikání i tzv. cizí zdroje financování.

Zde přichází v úvahu především dlouhodobé a krátkodobé bankovní úvěry, státní programy podpory malého a středního podnikání, strukturální fondy, venture capital/private equity, kapitál od finančního nebo strategického partnera od tzv. business engels, apod. Další možnosti jsou např. leasing, faktoring, forfaiting nebo dodavatelské úvěry.

Problémem všech žadatelů o financování dosud zůstává, jak naplnit kritéria pro získání cizích finančních zdrojů a tím financování vlastního franchisového podniku.

Žadatelé – potenciální nebo existující franchisanti – většinou nenaplňují nebo nejsou schopni a připraveni naplnit požadavky bank nebo jiných finančních institucí jako poskytovatele těchto finančních zdrojů. K tomu je dále nutné konstatovat, že schvalovací postupy a procedury poskytovatelů cizích zdrojů – zejména bankovních – jsou stále ještě velmi komplikované, složité, zdlouhavé a vyžadují velké množství vstupních informací. Proto je při jednáních velmi důležitá a  nutná pomoc  ze strany franchisora – franchisového poskytovatele a nebo zkušeného franchisového poradce.

Je to především komplexní, realistický a kvalitně zpracovaný business plán, který by měl kromě jiného obsahovat: vizi podnikatelského záměru, formulaci cílů a záměrů společnosti, strategii pro dosažení těchto cílů, rozvojový plán nebo-li detailní projektové očekávání a plánování franchisového podniku na období nejméně 3-5 let (plánované tržby, obchodní marže, struktura nákladů a výnosů, plánované výsledky hospodaření, plán potřeby finančních zdrojů, tzv. cash flow. aj.), analýzy tržního prostředí a konkurence, trendů dalšího rozvoje a cílových skupin zákazníků, SWOT-analýzu, organizační schéma franchisové centrály a celé sítě, transparentní popis rozhodovacích procesů, právní a majetkovou strukturu, atd.

Jak můžeme vidět, je toho poměrně hodně, co musí žadatel – budoucí master-franchisový nebo franchisový příjemce – připravit, předložit finančním institucím nebo poskytovatelům finančních zdrojů a hlavně je svým osobním jednáním přesvědčit o tom, že je schopen získané know-how a franchisový koncept úspěšně na trhu realizovat. Zde se nabízí možnost požádat o pomoc franchisového poradce, který z podobných jednání má již své zkušenosti.

Mezinárodní franchising rozlišuje následující hlavní strategie, které jsou používány franchisovými systémy při internacionalizaci jejich franchisových konceptů:

 • Direct franchising nebo-li přímý mezinárodní franchising
 • Národní/regionální franchisová centrála
 • Joint Venture
 • Master - Franchising
 • Area Developer

Kriteria pro rozhodování o výše uvedených strategiích jsou individuální dle priorit, strategických cílů a kapacitních možností jednotlivých franchisorů. Protože  zvolená  strategie ovlivňuje i profil, způsob vyhledávání a volbu master-franchisových nebo franchisových partnerů, doporučujeme zájemcům o franchisové podnikání, aby se před jednáním se zvoleným franchisorem s těmito strategiemi seznámili.

Pojem "franchisa" má své historické kořeny ve středověké Francii, kde se takto označovala privilegia (franchiss) udělovaná feudálem k výrobě nebo prodeji některých výrobků nebo provozování určitých obchodních činností. První vlna moderního franchisingu byla zahájena v USA na počátku 20. století.  Proto se slova jako  "franchise, franchising, atd.“ vyslovují správně anglicky jako „frančájz a frančájzing“.

S výrazy franchising, franchisa, franchisor, master franchisant, franchisový partner, master franchisová nebo franchisová licence, atd. se v současné době lze v češtině setkat především v podnikatelské sféře. Franchising se užívá jako neživotné podstatné jméno rodu mužského, franchisa jako podstatné jméno rodu ženského.

V současnosti se v českém jazyce objevuje několik variant těchto slov v počeštěné formě jako například: franšízing, franšízink, nebo frančízing, jakož i franšíza či frančíza, franšízor nebo frančízor, frančízant či franšízant, atd. Protože tato původem anglická slova na českém trhu „zdomácněla“ a jsou v mediích, jakož i mezi zájemci o franšízové podnikání běžně používána v českých mutacích, tak tuto praxi převzala i naše společnost AVEX systems. Důležitější, než jak se tato slova píší nebo vyslovují, je dle našeho názoru to, co vyjadřují a co se pod jednotlivými pojmy skrývá.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy nebo přání, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktního formuláře. Ozveme se vám zpět v nejkratším možném čase.


  Zadejte prosím vaše křestní jméno

  Zadejte prosím vaše příjmení

  Zadejte prosím vaše telefonní číslo

  Zadejte prosím vaši e-mailovou adresu


  Zadejte prosím vaši adresu


   

  Ing. Aleš Tulpa

  jednatel a spolumajitel společnosti AVEX systems

  Ing. Tulpa je absolventem VŠE v Praze, fakulty obchodní. Od r. 1984 po odchodu do Německa působil ve vrcholovém managementu několika mezinárodních společností, např. jako generální ředitel OBI, Německo nebo QUELLE, Německo. Od roku 2004 má vlastní poradenskou společnost AVEX systems především pro oblast franchisového podnikání. Od roku 2001 je členem ČAF a více než 15 let členem mezinárodní organizace Franchise Pool International (FPI), která působí v cca. 50 zemích světa. Za mimořádný přínos a úspěchy v oblasti franchisového podnikání je zapsán do knihy úspěšných odborníků nazvané OXFORD ENCYCLOPEDIA osobností České a Slovenské republiky.

  Více informací Podrobné profesní CV ke stažení

  Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Beru na vědomí